Đang xử lý.....

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Sứ mạng

Khoa Tâm lý – Giáo dục có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng các chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn và tham vấn tâm lý, nhân viên công tác xã hội, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng, nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý học, Khoa học giáo dục phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa Tâm lý – Giáo dục là cơ sở đào tạo hàng đầu trong cả nước về Tâm lý học và Khoa học giáo dục, nghiên cứu về chương trình đào tạo và ứng dụng khoa học giáo dục đạt trình độ ngang tầm với các cơ sở khác trong khu vực Đông Nam Á; có môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp và đặc trưng  vùng, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền giáo dục phát triển.

3. Giá trị cốt lõi

ĐOÀN KẾT, KIẾN TẠO, CHẤT LƯỢNG, HỘI NHẬP