Đang xử lý.....

Giới thiệu các mặt hoạt động hiện nay 

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG HIỆN NAY

1. Đào tạo, bồi dưỡng

- Đào tạo giảng viên giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học cho trường Cao đẳng, Đại học và các cơ sở giáo dục khác.

- Đào tạo cán bộ nghiên cứu Tâm lý học, Giáo dục học cho các cơ sở nghiên cứu; chuyên gia tư vấn, tham vấn tâm lý - giáo dục, tư vấn tâm lý học đường; nhân viên công tác xã hội trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác.

- Đào tạo cán bộ, chuyên viên trong các tổ chức đoàn thể, các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên các cấp của Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên.

- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành: Giáo dục học, Quản lý giáo dục.

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên các trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học; Nghiệp vụ Quản lý cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Nghiệp vụ tư vấn tâm lý cho giáo viên tiểu học, THCS, THPT; Nghiệp vụ Công tác Đoàn - Đội cho sinh viên, giáo viên, cán bộ, chuyên viên...

2. Nghiên cứu khoa học

- Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc lĩnh vực: Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục... nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

- Nghiên cứu xây dựng, phát triển chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động đào tạo đại học, sau đại học, chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học nhằm phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo hiện nay.

3. Các hoạt động đáp ứng nhu cầu xã hội

- Tư vấn, tham vấn tâm lý - giáo dục cho các tổ chức, trường học, cá nhân có nhu cầu.

- Thực hiện công tác xã hội trong trường học và cộng đồng.

- Giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.