Đang xử lý.....

Lịch tuần từ 29/11/2021 đến 5/12/2021 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 29/11/2021 đến 05/12/2021)

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

29/11/2021

  • Tập huấn GVCC modul 5 đợt 8 (cả ngày)

Toàn bộ các đ/c là GVSPCC

GĐ B5

Thứ 3

30/11/2021

  • Tập huấn GVCC modul 5 đợt 8 (cả ngày)

Hội thảo - Tập huấn chuyển giao tài liệu mô đun 9 cho giảng viên sư phạm chủ chốt

Toàn bộ các đ/c là GVSPCC

 

 

 

GĐ B5

Thứ 4 01/12/2021

  • Sáng 8h30-11h30; Chiều 14h – 17h00 Hội thảo - Tập huấn chuyển giao tài liệu mô đun 9 cho giảng viên sư phạm chủ chốt
  • Các đ/c là GVSP chủ chốt tham gia bồi dưỡng Modul 9 Hoạt động trải nghiệm (Huyền, Linh; Linh; Ngọc)

HTC1

Thứ 5

02/12/2021

- Sáng 8h-11h30; Chiều 14h – 17h00 Hội thảo – Tập huấn modul 9 GVSPCC  

 

  • Các đ/c là GVSP chủ chốt tham gia bồi dưỡng Modul 9 Hoạt động trải nghiệm (Huyền, Linh; Linh; Ngọc)

HTC1

Thứ 6

03/12/2021

- Sáng 8h-11h30; Chiều 14h – 17h00 Hội thảo - Tập huấn chuyển giao tài liệu mô đun 9 cho CBQLCSGDPT

- Hội đồng GSCS năm 2021 họp Phiên thứ 2 thẩm định hồ sơ của ứng viên PGS

- Hội thảo quốc tế ICTER năm 2021

- Các đ/c là GVCBQL chủ chốt tham gia bồi dưỡng Modul 9 (Tính, Huyền, Hoa, P.Hiếu, H.Linh, L.Linh, Ngọc, Cường)

- Tính; Huyền; Ngọc

- Hà Linh; Thắng; Ngọc Hiếu; Thảo; Như Hoa; Nhung;

- Online

 

 

 

 

- Phòng HT B4-A, kết hợp Online

  •  

Thứ 7

04/12/2021

- Hội thảo - Tập huấn chuyển giao tài liệu mô đun 9 cho CBQLCSGDPT

- Các đ/c là GVCBQL chủ chốt tham gia bồi dưỡng Modul 9 (Tính, Huyền, Hoa, P.Hiếu, H.Linh, L.Linh, Ngọc, Cường)

 

B4104

Chủ nhật

05/12/2021

- 8h30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Nhân Chinh

- Hội thảo - Tập huấn chuyển giao tài liệu mô đun 9 cho CBQLCSGDPT

- Hội thảo - Tập huấn mô đun 9 cho giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường (tổ chức từ ngày 05/12/201 đến ngày 07/12/2021)

 

- 13h30 Thông qua đề cương luận văn k28 (lớp Nam Định)

- Hội đồng, Bộ môn KHGD và các NCS, các đ/c quan tâm

  • Các đ/c là GVCBQL chủ chốt tham gia bồi dưỡng Modul 9 (Tính, Huyền, Hoa, P.Hiếu, H.Linh, L.Linh, Ngọc, Cường)

- Các đ/c là GVSPCC

 

  • Các đ/c trong Hội đồng

 

 

 

 

- P. 104 A4

- Online

- HT C1

 

 

 

 

 

P.104 A4

  • HT C1

 

          Ghi chú: Lịch trực Ban Chủ nhiệm Khoa tuần này như sau:                                Trưởng khoa                                                                                    

  • Thứ 2, 4 đ/c, sáng thứ 6 đ/c Huyền; Thứ 3, 5, chiều thứ 6 đ/c H. Linh          Nguyễn Thị Thanh Huyền   

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

                                                                                               

      

 

loading....